REGULAMIN KONKURSU „Jak jej na imię? 🍀”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Jak jej na imię?”, dalej jako „Konkurs” jest moksha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa i adresem korespondencyjnym ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000926603, NIP: 5252881238, REGON: 520235350, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, dalej zwanego jako „Organizator” lub „moksha sp. z o.o.”.
 2. Organizator prowadzi Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook znajdującego się pod adresem: http://www.facebook.com (dalej „Facebook”), za pośrednictwem fanpage Moksha @mokshaclothes, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/mokshaclothes, dalej jako: „Fanpage MOKSHA”.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094)
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą ̨ wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami prawa. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem: https://moksha.pl/ochrona-danych-osobowych/?lang=en
 6. Fundatorem Nagrody jest moksha sp. z o. o.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na Facebooku, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski, dalej jako: „Uczestnik”. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie) mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W Konkursach nie mogą brać udziału: pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Konkurs trwa w terminie od 04.05.2022 r. do 08.05.2022 r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
  2. opublikować komentarz do posta znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/mokshaclothes/posts/134600052136253, w którym Uczestnik zaproponuje nazwę dla nowego wiązanego topu marki MOKSHA. Komentarze można dodawać do 08.05.2022 r. do godziny 23:59
 3. Spełnienie warunków wskazanych w ust. 5 powyżej stanowi zgłoszenie konkursowe, dalej jako: „Zgłoszenie konkursowe”. Zgłoszenie konkursowe może być wycofane do czasu zakończenia trwania Konkursu.
 4. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także podejmowania działań w zgodzie z obowiązującym prawem.
 5. Każdy Uczestnik może umieścić jedno Zgłoszenie konkursowe. Dalsze Zgłoszenia konkursowe uczestnika zostają pominięte.
 6. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, praw autorskich, dóbr osobistych, zasad publikacji materiałów na Facebooku, w szczególności nie może zawierać odniesień rasistowskich, faszystowskich, naruszających uczucia religijne, pornograficznych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Zgłoszenie konkursowe naruszające niniejszy warunek zostanie wykluczone z Konkursu.
 7. W przypadku, gdy Zgłoszenie konkursowe obejmuje zaproszenie do Konkursu innych osób lub uzyskanie odpowiedniej ilości reakcji innych osób na Zgłoszenie konkursowe (niezależnie od nazwy reakcji wykorzystywanej przez Social Media, w których Konkurs jest prowadzony) promocja Zgłoszenia Konkursowego może następować na profilu Uczestnika w Social Mediach, a także na grupach tematycznych związanych z Konkursem. Zakazana jest płatna promocja Zgłoszenia konkursowego.
 8. Zgłoszenie konkursowe naruszające warunki wymienione w ust. 6 i 7 powyżej zostanie wykluczone z Konkursu.
 9. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której komentarz zdobędzie największą liczbę reakcji (czyli sumę wszystkich reakcji „lubię to”, „wow”, „super”) na komentarz, z wyłączeniem odpowiedzi na komentarz, dalej jako: „Zwycięzca konkursu”. Reakcje można dodawać do 08.05.2022r. do godziny 23:59.
 10. Organizator powołuje komisję konkursową w składzie 3 osób, dalej: „Komisja konkursowa”, która wybierze Zwycięzcę Konkursu spośród Uczestników w dniu 09.05.2022r. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.
 11. W przypadku, w którym dwa lub więcej Zgłoszeń konkursowych uzyska tyle samo reakcji Komisja konkursowa wybierze Zwycięzcę na podstawie głosowania wewnętrznego, biorąc pod uwagę kreatywność Zgłoszeń konkursowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w nim tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, lub godzą w jego wizerunek i reputację.
§ 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. W zakresie w jakim udział w Konkursie wiąże się z stworzeniem utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody.
 3. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia konkursowego Zwycięzcy na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 5 ZAKOŃCZENIE KONKURSU I NAGRODY
 1. Dla Zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w postaci produktu marki MOKSHA w wybranym rozmiarze i kolorze, której nazwanie jest przedmiotem Konkursu, dalej jako: „Nagroda”.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody poprzez ogłoszenie wyników na Fanpage MOKSHA oraz za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu, w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, telefon kontaktowy, miejscowość, adres urzędu skarbowego, celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody.
 4. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien skutecznie przekazać dane adresowe do wysyłki Nagrody na adres e-mail Organizatora: [email protected]. Jednocześnie zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Fanpage MOKSHA wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
 5. Dla celów podatkowych wartość Nagrody zostanie określona przez Organizatora. Zwycięzca konkursu dostanie dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie 10% wartości uzyskanej Nagrody. Kwota ta przekazana będzie na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., który zostanie przez Organizatora potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.
 6. Organizator wyda Nagrody zwycięzcy Konkursu bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę danych adresowych.
 7. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody.
 8. Zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku.
 9. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 dni od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki Nagrody, Komisja konkursowa dokonuje ponownego wyboru Zwycięzcy konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 10. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
§ 6 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage MOKSHA przez cały okres trwania Konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku sporów sądowych, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.05.2022 r.