Dane osobowe

Ochrona danych osobowych

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „Rozporządzenie”) moksha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest moksha sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 2,  00-095 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000926603, NIP: 5252881238, REGON: 520235350, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł, dalej jako „moksha”

II. Kategorie danych osobowych

moksha przetwarza następujące kategorie danych:

 1. w przypadku, jeśli: Pan/Pani nie ma utworzonego Konta Klienta, nie składał zamówienia, nie składał reklamacji lub nie podejmował kontaktu w inny sposób:
  • Dane Osobowe Zwykłe tj.: numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane zgromadzone w cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o wykorzystanych przez Usługobiorcę Usługach świadczonych drogą elektroniczną, informacje o przeglądanej przez Usługobiorcę treści na stronie internetowej, obraz pikseli strony internetowej, nazwa dostawcy Usług,
 2. dodatkowo, w przypadku, jeśli Pan/Pani ma utworzone Konto Klienta, składał zamówienia, jest stroną umowy z Sprzedawcą innej niż dot. świadczenia usług drogą elektroniczną, składał Reklamację, podejmował kontakt w inny sposób, są lub mogą być dodatkowo przetwarzane:
  • Dane Osobowe Zwykłe tj.: Imię, Nazwisko, Adres dostawy, adres elektroniczny, numer telefonu, inne dane podane przez Klienta.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez moksha w następujących celach:

 • wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością moksha, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Klientem oraz podjęciem przez moksha działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez moksha w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez moksha, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • promocji i marketingu działalności prowadzonej przez moksha po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez moksha, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na moksha w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

  IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
moksha
będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania,
 • w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu moksha stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez moksha w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez moksha po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na moksha – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

V.  Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla moksha
oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym moksha jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu moksha na podstawie zawartej z moksha umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom powiązanym,
 • podmiotom wspierającym moksha w procesach biznesowych i w czynnościach moksha

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. moksha nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesumoksha, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od moksha Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez moksha – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez moksha, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez moksha.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

moksha w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. USA w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą adekwatność zabezpieczeń przez podmioty w USA stosujące tzw. privacy shield. Transfer związany jest z użytkowaniem przez moksha usług Google.

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków moksha.a W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe może być zawarcie umowy z moksha.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XI. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez moksha, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.